Młodzież uczęszczająca na katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa

Bliższe przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Do udziału w nich zobowiązana jest młodzież Szkół średnich która przyjęła Sakrament Bierzmowania oraz starsi, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli dotąd w takim przygotowaniu. Szóstą serię nauk w 2018  r ukończyły 4 osoby. Młodzież , która przyjęła Bierzmowanie w 2018 roku zaproszona jest do cotygodniowych spotkań wspólnoty Galilea które odbywają się we wtorki o godz 19.00 u pani Agnieszki.

 

O sposobie przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim decydują Konferencje Episkopatów i biskupi diecezjalni. Aktualnie obowiązuje Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zatwierdzone podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003r. Sposób wprowadzania w życie zaleceń w nim zawartych pozostaje w gestii biskupów diecezjalnych, którzy w tym celu powołują Wydziały Duszpasterstwa Rodzin kierowane przez Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin (w naszej Archidiecezji są nimi ks. dr Dariusz Nowak i dr Halina Skuza)

 

 

Dyrektorium dzieli przygotowanie do przyjęcia sakramentu małżeństwa na trzy etapy:

1. Przygotowanie dalsze: „polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym”. Jest to najbardziej naturalny etap dokonujący się w rodzinie, szkole, na katechezie, w grupach rówieśniczych itp.

2. Przygotowanie bliższe: roczna katechizacja przedmałżeńska : dokonuje się w parafii niezależnie od katechizacji szkolnej. Dyrektorium zaleca 10 spotkań w parafii lub w ośrodku dekanalnym lub rejonowym. Z poważnych powodów Biskup Diecezjalny ustala formę zastępczą.

3. Przygotowanie bezpośrednie: – wiąże się z bezpośrednim przygotowaniem konkretnej pary decydującej się na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego (poprzednie etapy dotyczyły indywidualnego rozwoju osób nie stanowiących jeszcze konkretnej pary narzeczeńskiej)

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1063 poleca: "Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, ażeby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim:
-- poprzez przepowiadanie, katechezę przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców (zob przypis 1).

 

Przypis 1 - z Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) paragraf 5 >>zobacz całość<<