Regulamin cmentarza grzebalnego

Pragnę zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. Zarządcą cmentarza jest Ks. Proboszcz.

Wszelkie prace budowlane i remontowe należy zawsze wcześniej ustalić z zarządcą (w Kancelarii Parafialnej). Bez takiej zgody nie wolno też stawiać ławek, kwietników, robić chodników przy grobach, sadzić ani wycinać drzew. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, na którym szczegółowo jest określony zakres prac. Nikomu nie wydaje się zezwolenia na zajęcie placu bez budowy pomnika. Jeśli po 3 miesiącach od wydanego zezwolenia nie zostaną rozpoczęte prace budowlane na nowym placu, zezwolenie może być wydane następnej osobie.

Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest grabarz (obecnie funkcje tę pełni pan Janusz Kos z Będusza). Po obejrzeniu miejsca i uzyskaniu zezwolenia należy z nim ustalić wykopanie grobu bądź sprawę pogrzebu. On też ma klucze od bramy cmentarnej.

Wszelkie prace budowlane można wykonywać tylko w dni powszednie. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w święta kościelne. Po remoncie lub budowie pomnika należy zabrać z cmentarza pozostały gruz i ziemię.

Następnym problemem jest troska o czystość cmentarza. Na cmentarzu są 2 pojemniki. Do nich należy wrzucać śmieci. Za pochowanie na cmentarzu i wybudowanie pomnika pobierane są opłaty. Są one przeznaczone na opłaty za wywóz śmieci, prace porządkowe, alejki i inne różne naprawy. Są osoby, które otrzymały zezwolenia i wykonały pomniki, i nie uregulowały należności. Jest to nieuczciwość wobec tych Parafian, którzy regulują należności i składają ofiary, gdyż wtedy utrzymanie cmentarza spoczywa tylko na części Parafian. Proszę więc, aby ci wszyscy, którzy mają zaległości w opłatach cmentarnych, w najbliższym czasie je uregulowali.

 

Groby ziemne - mogiły są to groby wykopane w ziemi na głębokość minimum. 1, 7 m. Często są otoczone podmurówką celem zabezpieczenia ich przed rozsypaniem się piasku . Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego, czyli nie można użyć go wcześniej do pochowania innej osoby. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione .

/Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w R.P. Dz.U.1989, nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2./

W wielu przypadkach zarządcy cmentarzy nie domagają się opłat po upływie 20 lat. Nie korzystanie jednak z tego prawa nie oznacza rezygnacji z niego. Zarządcy nie mają obowiązku bowiem szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

/Por. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r., III CZP 17/77./

 

Groby murowane są wymurowane ze wszystkich stron, a nad trumną znajduje się sklepienie. Taki grób przeznaczony jest do pochowania więcej niż jednej osoby. Właściciel grobu lub jego rodzina winien co 20 lat uiszczać tzw. pokładne, czyli opłatę za opiekę nad grobem i związane z tym koszty administracyjne. Opłaty te mogą być pobierane regularnie po upływie 20 lat lub przy okazji chowania kolejnej osoby.

Są też groby rodzinne, przeznaczone do chowania osób należących do jednej lub dwu rodzin ze sobą spokrewnionych.

W związku z likwidacją grobu, pojawia się pytanie, co zrobić ze szczątkami osoby poprzednio tam pochowanej. Można je tam pozostawić, albo przenieść w inne miejsce, z tym że można je chować również poza powierzchnią grzebalną. Decyduje o tym zarządca cmentarza. Na życzenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać.

Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest grabarz. Zwracam się z apelem do wszystkich parafian i innych osób odwiedzających nasz cmentarz o wspólną troskę i zachowanie porządku na cmentarzu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z cmentarzem proszę o osobisty kontakt ze mną.

Sprawy cmentarne załatwiam w kancelarii parafialnej.

Ks. Proboszcz

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 marca 2008r.

 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z dnia 21 marca 2008r.)

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)   wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze i usytuowanie terenu cmentarza;

  2)   sposób ustalania powierzchni cmentarza;

  3)   rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich zagospodarowanie;

  4)   wymagania, jakim muszą odpowiadać groby oraz inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1)   grobie ziemnym - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;

  2)   grobie murowanym - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;

  3)   grobie rodzinnym - należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

  4)   katakumbach - należy przez to rozumieć pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

  5)   kolumbarium - należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn.

 

§ 3. Cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym.

 

§ 4. Usytuowanie terenu cmentarza powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w szczególności powinno spełniać wymagania wskazane w przepisach określających, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

 

§ 5. Ogrodzenie terenu cmentarza powinno być wykonane z trwałego materiału. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m.

 

§ 6. Powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone:

  1)   na groby ziemne i murowane;

  2)   do składania zwłok i szczątków w katakumbach i kolumbariach.

 

§ 7. 1. Przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnię grzebalną oraz:

  1)   powierzchnię zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa;

  2)   drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne;

  3)   place i miejsca postojowe, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza;

  4)   miejsca przeznaczone na gromadzenie odpadów, umożliwiające ich selektywną zbiórkę;

  5)   punkty czerpalne wody;

  6)   teren niezbędny pod kostnicę lub dom przedpogrzebowy, którego wielkość i funkcje są uzależnione od potrzeb lokalnych;

  7)   ogólnodostępne ustępy, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza, w jego bliskim sąsiedztwie.

2. W uzasadnionych lokalnymi potrzebami przypadkach, obliczając powierzchnię cmentarza, należy uwzględnić również:

  1)   kaplicę;

  2)   zaplecze administracyjno-gospodarcze.

 

§ 8. Przy obliczaniu powierzchni grzebalnej cmentarza należy uwzględnić:

  1)   przewidywaną przeciętną roczną liczbę pochówków na tym cmentarzu;

  2)   wymagania określone w art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

  3)   częstotliwość przedłużania okresu, po którym możliwe jest ponowne użycie grobu, o dalsze okresy dwudziestoletnie, w stosunku do przewidywanej liczby poszczególnych rodzajów grobów oraz powierzchni przez nie zajmowanej.

 

§ 9. 1. Do cmentarza należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu jego użytkowania.

2. Miejsca postojowe, a także dojścia i dojazdy do powierzchni grzebalnych, powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, urządzoną w sposób uniemożliwiający odpływ wód opadowych na miejsce przeznaczone na groby ziemne i murowane.

3. Drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne powinny być dostosowane do obciążenia i natężenia ruchu zależnego od potrzeb i uwarunkowań lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

§ 10. 1. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

  1)   pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;

  2)   pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;

  3)   pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

2. Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary:

  1)   pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

  2)   pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

3. Groby murowane wielournowe, w których składa się urny, powinny mieć wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w ust. 2 pkt 1.

4. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.

5. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.

 

§ 11. 1. W zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.

2. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 m.

3. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu.

4. Groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu.

5. Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych - 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4.

6. W każdym przypadku odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.

 

§ 12. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.

 

§ 13. 1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

 

§ 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

 

§ 15. Nisza w kolumbariach powinna mieć następujące minimalne wymiary: 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości.

 

§ 16. 1. Usytuowanie katakumb powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie.

2. Nisza w katakumbach powinna mieć wymiary w poziomie co najmniej 2,0 m na 1,0 m i nie mniej niż 0,9 m wysokości. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą o grubości co najmniej 0,06 m i posiadać system odprowadzania gazów i odcieków w sposób nieszkodliwy dla otoczenia oraz uniemożliwiający dostęp do nisz insektom i gryzoniom. Po złożeniu zwłok każdą niszę należy natychmiast zamurować.

 

§ 17. Wymiary grobów, nisz w katakumbach i kolumbariach podane w rozporządzeniu są wymiarami w świetle.

 

§ 18. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do cmentarzy, grobów i innych miejsc pochówku zwłok i szczątków istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków urządzane na częściach cmentarzy, o których mowa w ust. 1, zagospodarowanych lub powstałych w wyniku rozbudowy takich cmentarzy po dniu wejścia w życie rozporządzenia, muszą spełniać wymagania określone w przepisach § 10-16.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2001 r. Nr 153, poz. 1783), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).